Menu
نویسنده مطلب : علیرضا یادگاری

مطلب مورد بحث:

رفتارهای نادرست سازمانی (Organizational Misbehaviors)


گروه s:

ارائه گزارش های اشتباه از روند کاری همکاران یا هم تیمی ها به مدیران با لادست، با محوریت خود تبلیغی و نشان دادن پرنگ تر بودن نقش خود در سازمان جهت پیشرفت شخصی.

احتکار دانش و تجربه انجام کار جهت ایجاد امنیت شغلی برای خود.

گروه O:

نا دیده گرفته شدن درخواست کارمندان جهت تامیین نیازها و ابزارهای اولیه، برای انجام امور محوله،  توسط مدیر مربوطه، با هدف کاهش هزینه های شرکت! (می تونه دلیل شروع رفتارهای گروه D باشه)

گروه D:

آسیب تعمدی به برخی از اموال شرکت، که در راستای انجام کار در اختیار کارمندان قرار گرفته و آنها راه بهتری برای اثبات احساس نیاز به تعویض یا ارتقا آن اموال نیافته اند ( مثل لپ تاپ، موبایل…)