Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

آیا حاضرید در ماشین تجربه زندگی کنید؟


برای من بخش لذت بخش زندگی، پویایی و حرکت رو به جلوی آن است. انتخاب اینکه تعریف من از پویایی چیست، تا بعد بتوانم آنرا برنامه ریزی کنم، برایم آنقدرها هم ساده نیست.
از طرف دیگر من بسیاری از چیزها در یک لحظه و زمان خاص دلخواهم بوده اند که در زمانی بعدتر دیگر آنها را نمی خواسته ام و حتی از آنها بیزار شده ام. چطور با یک بار انتخاب در مورد چیزهای دلخواهم در آینده تصمیم بگیرم؟
همچنین گمان می کنم یک بار انتخاب برای همیشه، در برابر خود زندگی که لبریز از فرصت انتخاب است ، ابدا معامله برابر و منصفانه ای نباشد. من داشتن حق انتخاب در هر لحظه را با تمام دشواری های آن می پذیرم و بیشتر دوست دارم. بنابراین این تجربه اگر دائمی باشد، آن را انتخاب نخواهم کرد. ولی برای مدت کوتاه ،شاید آنرا تجربه کنم.