Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستمهای پیچیده (۲): چند تفاوت سیستمهای پیچیده و سیستمهای مکانیکی


مسیر زندگی یک انسان نوعی به نظر من مصداق یک سیستم پیچیده است.

این سیستم مملو از ابهام علّی است. یعنی برای این شخصی که روبروی ماست به عنوان یک پکیج از رفتار، احساسات، افکار، تصمیمات و … نمی توانیم یک علت مشخص برای هیچکدام از موارد مذکور پیدا کنیم. از زندگی این فرد اگر یک فاکتور را حذف کنیم یا اضافه کنیم ممکن است کلا به یک شخص جدید برسیم.

این شخص در مسیر زندگی بارها با استرسورهای بیرونی و درونی خویش مورد تهدید قرار می گیرد. از برخی جان سالم به در می برد و با برخی قویتر میشود و با برخی تغییرات فاحشی میکند. این فشارها ذهن و جسم و رفتار و روح او را شکل می دهند.

اگر فرصت استراحت در بین مشکلات و رنج های زندگی نیابد افسرده ، خسته و مستهلک می شود. اما اگر فرصت ریکاوری داشته باشد شاید به فرد قویتری تبدیل شود.

این انسان برای رشد و پویایی در مسیر نیاز به همسویی با دنیایی بیرون دارد. برای این کار قوه تعقل، تفکر و حواسش به کمک او می آیند تا از او مراقبت کنند. گاه منابع بیرونی و اغلب منابع درونی را به خدمت می گیرد تا پیش برود. در کل خودش برای خودش کافی به نظر می رسد.

در شرایط زندگی بارها overreaction از خودش بروز می دهد. اینها او را به سمت آرامش و رضایت بیشتر او را سوق می دهد و یا می تواند فضای حسی زندگی او را منفی و پر تنش کند. در این دو حد میلیونها حالت وجود دارد که شخص بسته به انتخابهایش می تواند در هر جای این طیف قرار بگیرد.

زندگی یک انسان پر است از اتفاقات پیش بینی نشده و رندوم. حتی نمی توان یک دقیقه بعد او را پیشگویی یا پیش بینی کرد. یک فضای مبهم پیش روی اوست که باید به استقبال آن برود . چون چیزی غیر از همان ابهام اصلا وجود ندارد.