Menu
نویسنده مطلب : علی اکبریه

مطلب مورد بحث:

تاریخچه استراتژی و مدیریت استراتژیک


مدیریت استراتژیک به نظر من ، یعنی همسو کردن همه ی سیاست ها و
انتخاب های ما ، چه با نگاه جنگی و چه با نگاه رقابتی و چه با هر نگاه دیگر.
در این نگاه ها ، با توجه به چشم انداز و
ارزش ها و برنامه ریزی برای رسیدن به ان است که ان باید و نباید ها در
انتخاب و تصمیم ها که شارون اوستر می گوید ، خودش را نشان می دهند .