Menu
نویسنده مطلب : سید حسن محفوظی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


قسمت اول(با این فرض که همه ربات های موجود همین ۸ ربات هستند):

دوست عزیز فضانوردم؛

همه ربات های مربع شکل از سیاره بتا هستند جز رباتی که پاهایش مربعی شکل است.

همه ربات های دایره ای شکل از سیاره آلفا هستند جز رباتی که پاهایش پیکانی شکل است.

____________

قسمت دوم:

در نگاه اول به دنبال تفاوت ها بودم. اینکه رنگ ها در هر دو سیاره تکرار شده اند کمی گیج کننده به نظر می رسد و وجود یک ربات غیر هم جنس(مربع و دایره) هم کمی کار را خراب میکند.

به پاها که توجه کنیم هر کدام با دیگری فرق می کند. می توان گفت که مثلا ربات هایی که پاهایشان T برعکس و L و پنج ضلعی و مربع باشند از سیاره آلفا هستند و ربات هایی که شش ضلعی و لوزی و مثلث و پیکانی باشد از سیاره بتا هستند.

اما این نوع برچسب گذاری کمی سخته و یادآوری رو سخت میکنه.

به نظرم اومد از استثنا یک مربع در سیاره آلفا و یک دایره در سیاره بتا استفاده کنم و با تفاوت در پا هاشون اون ها رو مشخص کنم.