Menu
نویسنده مطلب : محمود آگاه

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


۴- همگی حتما سر چهار راه یا میدان ها، و یا بطور کلی ابتدای خیابان هایی که عرفا ابتدای مسیر پر تردد مسافر محسوب می شود با پاسبانان مخصوص تاکسی ها مواجه شدیم (شخصی که مراقب است تا غیر تاکسی ها در آن محل مسافری سوار نکنند و نیز نوبت بین رانندگان رعایت شود)؛

گرچه این نقش بخاطر وجود فرهنگ حاکم بر جامعه ما تا حدودی دارای ارزش است، اما نقش این فرد بیشتر به دلال نزدیک است تا یک واسطه گر؛

متاسفانه نقش هایی از این دست در سیستم سنتی ما بسیار زیاد هستند و خوشبختانه با پیشرفت سیستم های الکترونیکی (در مثال فوق مانند تاکسی اینترنتی) اگر نگوییم این نقش ها کاملا حذف می شوند، لا اقل در حال تغییر اساسی هستند.