Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


سلام

به نظر من محیط مناسب میتواند در ایده پردازی و اجرا کردن ایدهها بسیار تاثیرگذار باشد. حضور در محیطهای راکد و همکاری با افرادی که ریسک پذیر نیستند، باعث میشود برای اجرا کردن ایده ها انرژی و وقت زیادی صرف شود و بازدهی به شدت افت کند.