Menu
نویسنده مطلب : Nasim Sharifpour

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


ربات هایی که با ظاهر هندسی دایره هستند همگی مربوط به سیاره آلفا میباشد وتنها ربات دایره شکل مربوط به سیاره بتا دارای نیمه خاکستری است

ربات هایی که ظاهر هندسی مربع شکل دارند همگی مربوط به سیاره بتا هستند و تنها ربات مربعی شکل که مربوط به سیاره آلفا است دارای نمیه خاکستری است

برای پاسخ دنبال نقاط مشترک در ظاهر هر ربات از هر سیاره بودم