Menu
نویسنده مطلب : رسول فتح پور

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


در مرور درسهای گذشته متوجه شدم می توانم آنجا که بر اساس تجربیات خود و سایرین موردی را مطرح کرده ام از عبارت “تایید کرده اند” و آنجا که با تاکید بر برداشت ذهنی خودم نسبت به یک موضوع نظر داده ام منظورم واضح بودن آن برای بیشتر متممی ها و به ویژه خودم است و اگر برداشت آزاد نسبت به موضوع را مطرح کرده ام بهتر بود عبارت ” بدیهی است” را استفاده می کردم .