Menu
نویسنده مطلب : هما

مطلب مورد بحث:

نقش مدیران در ایجاد و افزایش تنش و تعارض در محیط کار


در دوره ای از کارم مجبور بودم با مدیری کار کنم که بیش از حد وارد جزئیات می شد و وسواس های بی جا در کار داشت. همه چیز باید از کانال ایشون عبور می کرد و بعد اجرایی می شد. سو استفاده افراد هم همین طور که در درس اشاره شد، بود. هر کار اشتباهی انجام می شد و بعد می گفتن مدیر گفته.
دخالت تا حدی بود که وقتی برای ماموریت جایی می رفتیم، جای افراد داخل ماشین رو ایشون باید مشخص می کرد. حالا فکر کنم قابل تصور باشه که کار کردن با این فرد چه قدر می تونه زجر آور باشه.
من در برخورد با این فرد از موضع قدرت برخورد می کردم یعنی هر وقت کاری رو باید می کردم به شدت روی کارم تاکید می کردم تا کمترین دخالت رو ایشون در کار من بکنن. سعی می کردم نظراتم رو حتی اگر مخالفت هم باشه بگم و حرفم رو بزنم.
البته نکته مثبت رفتار ایشون هم می تونم بگم این بود که اگر صحبتی درست بود می پذیرفتن فقط یکم متقاعد کردن ایشون سخت بود.