Menu
نویسنده مطلب : علی آزاده

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


از جمله مردان شهر زیبا ، تاریخی و یکی از جایگاههای اصلی هنر ایرانی ، اصفهان.

شاغل و مدیر در زمینه فناوری اطلاعات  ، کم حرف و تاحدی درون گرا ، از نظر خودم تا حدی باهوش ، احساساتی و کم رو ، وفادار و صادق در اغلب زمینه های کاری ، علاقه مند به مشاوره و ارائه راه حل به دیگران ، قانع ، برخی اوقات به شدت احساس تنهایی می کنم ، زود رنج