Menu
نویسنده مطلب : M.Heydari

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


علیرغم اینکه بارها و بارها از افراد مختلف شنیدم که قدرت سخنوری و مهارت گفتگوی قابل قبولی دارم، اما خودم مطمئنم که در موارد ذیل ضعف دارم..

     زمانی که بحث از موضوعات منطقی به مجادلات احساسی می‌رسد، چندان در مدیریت گفتگو توانمند نیستم.
اگر احساس کنم موضوعی تبعات احساسی سنگین دارد یا به تعارض منتهی می‌شود، تا حد امکان گفتگو در مورد آن را به تاخیر می‌اندازم.
در ارسال علائم غیرکلامی برای طرف مقابل ضعیف هستم. چه در زمینه زبان بدن، چه علائم چهره، چه مواردی مانند انتخاب محیط گفتگو و سایر موارد مشابه.
نمی‌توانم احساسات مثبت خود را در چهره و زبان بدن و کلماتم پنهان کنم.
نمی‌توانم احساسات منفی خود را در چهره و زبان بدن و کلماتم پنهان کنم.
پیامم را به صورت کتبی به خوبی منتقل می‌کنم، اما وقتی می‌خواهم شفاهی توضیح دهم برایم سخت است.
 مهارت سخنرانی من خوب نیست. همان حرف هایی را که می‌گویم یا می‌نویسم، وقتی در جمع می‌خواهم بیان کنم، استاندارد مورد نظر من را تامین نمی‌کند.

 
 علاوه بر این ها فکر می کنم، ویژگی ذاتی عجول بودن و متأسفانه ضعیف بودن مهارت کنترل و مدیریت خشم در من باعث شده موارد فوق هایلایت تر بشه. فکر کنم این دو مورد رو بشه به نقاط ضعفم اضافه کرد.