Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

در پشت در پشت در پشت در


تصویر اول: منو یاد فلسفه زندگی میندازه ، اینکه هر چه بیشنر فکر میکنی و بررسی میکنی تا از دنیا و زندگی سر دربیاری و بعد از حل شدن یک سوال یا باز کرن یک در به یک در دیگه میرسی و  با یه کنجکاوی جدید مواجه میشی و تلاش میکنی تا درها رو باز کنی و بیشتر بدونی . بعد از مدتی متوجه میشی که انگار این ندانستنها بی پایانه که البته مانعی برای ادامه دادن نیست بلکه ارامشی پیدا میکنی که تا زمان مرگ فرصت جستجو و درک چیزهای جدید رو خواهی داشت.

تصویر دوم : معمولا انسانها پایه گذار مسیر یا راه حلی یا متولی امری را در بهبود زندگی انها نقش داشته فراموش کرده و حتی گاهی قبولش هم ندارند .

تصویر سوم: نمایش دنیای متفاوت واقعی و مجازی انسانها در دوران امروز

تصویر چهارم : تفاوت نیت و قصد با نتیجه یک عمل یا اقدام

تصویر پنجم : تنهایی انسانها در عصر جدید