Menu
نویسنده مطلب : حدیثه صفری

مطلب مورد بحث:

یک تکنیک مفید در برنامه ریزی برای آینده


سلام

کمال گرایی بیش از اندازه گاهی برای من دردسرساز میشد. برنامه های روزانه را مکتوب می کردم و اگر به هردلیلی امکان انجام همه برنامه ها را نداشتم، دچار استرس و ناامیدی میشدم. مدتیست که سعی میکنم برنامه ریزی منعطفتری داشته باشم و توانایی نه گفتن را تقویت کنم تا زمان را ازدست ندهم.