Menu
نویسنده مطلب : نهال لطفی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


پاهای ربات های ساکن سیارۀ بتا، به صورت اشکال زاویه داری هستند که یکی از زوایای آنها روی زمین (سطح) قرار گرفته است. پاهای ربات های ساکن سیارۀ آلفا نیز اشکالی زاویه دارند اما یکی از سطوح آنها روی زمین قرار گرفته است نه یکی از زاویه ها.