Menu
نویسنده مطلب : جوادبردبار

مطلب مورد بحث:

ارتباط مجدد با آسمان


انسان ها از قدیم به آسمان خیره میشدند و آرزوی پرواز و رفتن به ستاره ها را در سر میپروراندند!

تا اینک با پیمایش آسمان و زمین برای تحقق آرزوهای بزگتر از جمله سفر به نقاط دور دست  فضا را در سر میپرورانند!

با اندیشه ای کوتاه میتوان دید که انسان ها با خواستن به هر هدفی دست یافتند و توان پرواز را با اختراعات  یافتند.

این دست آوردها جز با مداومت و استواری امکان تحققشان نبود، همانطور که هر اختراع با صدها یا هزاران بار شکست کشف شده اند.

ناسا یک سایت رسمی دارد که هر روز عکس روز خود را به نمایش میگذارد و دور دست هارا برای ما ، به نزدیکی ما به نمایش میگذارد.

 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html