Menu
نویسنده مطلب : شهرام مرادپور

مطلب مورد بحث:

گفتگو درباره کارتون: دومین قلاب


تصویر اول: اینکه در مواقعی تلاش کردن رو باید متوقف کرد و ایستاد که این خود نیاز به جسارت دارد. یعنی همانطور که شروع و ادامه حرکت نیاز به همت و پشتکار دارد، گاهی ادامه یک نوع فعالیت معقول نیست.
تصویر دوم:
یه مقدار برام مبهم هست. اما تصویر رو دوست دارم. اگر پرینتر داشتم یه کپی ازش میگرفتم و بیشتر بهش زل میزدم.
تصویر سوم: گاهی فرصت ها و موقعیت ها بیشتر از آنچه نیاز داریم از آسمان می بارد.
تصویر چهارم:
بهتر است ابتدا موقعیت را به درستی ارزیابی کنیم سپس گام برداریم.
تصویر پنجم:
همون طور که مکیدن پستونک هیچ ماده مغذی به کام کودک نمیفرستد، تایید شدن و لاکی گرفتن از دیگران نیز ارزش خاصی ندارد.

تصویر ششم:
این تصویر نیز دوست داشتنی و اندکی مبهم است برایم.
تصویر هفتم:
باز این نکته را به من یادآوری میکند که مسیری را که صرفا با هدف دستیابی به پول برگزینیم ، ممکن است پایان خوشی نداشته‌باشد. و بهتر است در هدف گذاری ها علاقه، عشق، و میزان اثر گذاری بر دیگران، تاثیر بر روابط دوستانه و مواردی از این دست را مد نظر قرار دهیم. و آنگاه احتمال دستیابی به ثروت محتمل تر خواهد بود.
شاد باشید.