Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


می دانم به جاهایی که می خواستم نرسیدم وشانس های زیادی رو ازدست دادم اما دلیلش بد شانسی و اتفاقهای بدی بوده که برام افتاده.

می دانم به جاهایی که می خواستم نرسیدم وشانس های زیادی رو ازدست دادم و تمام تلاشم برای ایجاد شانس ها و موقعیت های جدید می کنم تا به خواسته هام برسم به این موضوع ایمان دارم و بهش میرسم.