Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


سلام

گاهس اوقات دوستانم  به من برچسب  فردی که تنوری است وکمی پیچیده حرف می زند . وزن هایش نسبت به عمل بیشتر است می زنند وقتی با این معیار نظریه مورد استفاده و نظریه مورد حمایت به مسله فکر می کنم می بینم که :

نظریه مورد حمایت :

ارزیابی مسائل قبل از عمل ،داشتن استراتژی و مدل کاری ، توضیح دادن مسائل جهت کشف راه حل ها  در انجام کار ها

نظریه مورد استفاده :

استفاده از تفکر شهودی  جهت انجام کار ها ،عدم توضیح برخی از مسائل به دلیل پیچیدگی و یا مبهم بودن مسله ، مشورت نکردن  و عدم توضیح فرایند انجام کار برای دیگران

در آخر هم خودم از اینکه نمی توانم مدل ذهنی خود را کشف کنم که چرا با مدل ذهنی مورد حمایت مسله را می بینم ولی با مدل ذهنی مورد استفاده انجامش می دهم جلب است و این ناتوانی در کشف این مسله باعث کاهش اعتماد به نفسم در این امور شده است