Menu
نویسنده مطلب : نرگس

مطلب مورد بحث:

تعریف درونگرایی چیست؟ افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟


من درونگرا هستم. حضور در جمع و مرکز توجه بودن از من انرژی زیادی میگیره و معمولا روی یک کار به خصوصی تمرکز میکنم و از انجام همزمان کارها دوری میکنم. به نظرم این نکته خیلی مهمه که موفقیت زندگی و شغلی ما، تابع درونگرایی و برونگراییمان نیست. بلکه تابع شغل و مسیری است که برای زندگی انتخاب می‌کنیم.