Menu
نویسنده مطلب : مصطفی خوش خلق

مطلب مورد بحث:

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی


من اینطور فکر میکنم که سبک شروع متن مطابق چهار سبکی که در این درس مطرح شد، در محتواهایی با ساختار مقاله و جستار که غیر داستانی هستند، کاربرد دارد و متون داستانی را نمی شود بر این اساس تحلیل و بررسی کرد. نمیدونم برداشتم درسته یا نه؟