Menu
نویسنده مطلب : صادق شهیدثالث

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


 
فکر کنم ازدواج می تواند بستری برای ایجاد سینرجی و یا سینرجی منفی ( نمی دانم اصلا چنین چیزی معنا و مفهوم دارد یا نه. ولی منظور کاهش بهر وری یا ۲+۲=۳ است)
 
اگر تفاوت در هدف های کلی کم باشد می تواند سینرجی ایجاد کند و خروجی های بسیار متفاوت و گاهی حیرت انگیزی ایجاد کند اما در غیر این صورت به سیستمی برای جذب منابع دو طرف تبدیل می شود.