Menu
نویسنده مطلب : مصطفی خوش خلق

مطلب مورد بحث:

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی


آقای دکتر داوری در مقدمه کتاب فلسفه در دادگاه ایدئولوژی، در پاراگراف اول صحبت شان را اینگونه آغاز می کنند که به نظرم سبک شروع شان صریح اما با تاخیر است:

این دفتر متضمن هفت مقاله یا یادداشت است. هر یک از این یادداشت ها در مناسبت های خاص برای پاسخ دادن به بعضی اشکال ها و اعتراض ها و رفع سوء تفاهم ها و نشان دادن بی بنیادی نزاع های ظاهرا فلسفی نوشته شده است. در این نوشته ها گرچه دفاع از خود ظاهرتر است، اما در حقیقت از فلسفه دفاع شده است.