Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

کلمات جایگزین در صحبتهای مکتوب و شفاهی


 

من فکر می کنم بسیاری از کلمات جایگزین کاربردشان بیشتر در محاوره های عامیانه رایج و به نوعی مجاز هست و اصلا مناسب نیست که در نوشتار و گفتارهای سازمانی، رسمی و آکادمیک وارد شوند. وقتی در یک سریال تلوزیونی یک اصطلاح جایگزین و بعضا ابتکاری توسط هنرپیشه محبوب تکرار میشود دقیقا از روز بعد ورد زبان عامه مردم خصوصا جوانها می شود که اصلا خوب نیست جنبه رسمیت پیدا کنند.