Menu
نویسنده مطلب : حسین محمدابراهیمی

مطلب مورد بحث:

شتاب دهنده کسب و کار چیست و چه تفاوتی با مرکز رشد دارد؟


دو دیدگاه در برخورد با مراکز شتابدهنده را زیاد شنیده ام،

دیدگاه اول اصرار بر این دارد که از شتابدهنده باید دوری جست و به هر طریق دیگری شده منابع، به خصوص مالی را تامین کرد، زیرا با توجه به مشارکت کوچک در ابتدای کار، سهم کثیری از سوددهی شما تا روزی که به فعالیت ادامه بدهید، خواهند داشت.

 

دیدگاه دوم به مشارکت با مراکز شتابدهی اصرار داره، چون با این کار احتمال موفقیت تیم افزایش پیدا میکند و استفاده از تجربیاتی که شتابدهنده ها در گذشته داشته اند تسهیل کننده راه است. با این کار حتی ریسک های احتمالی فعالیتی که قرار است آغاز کنید را پخش میکنید و به یک نحوه شباهتی کوچکی به بیمه دارد.

دیدگاه اول توسط افراد با تجربه بیشتر توصیه شده،

در کل همه چیز بستگی به شرایط خاص هر نوع فعالیتی دارد و شتابدهنده می تواند مفید یا مضر باشد