Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


الان هم بیشتر زمانم خاکستری میشه متاسفانه اما زمان کنکور ارشد یه ساعت رو عقربه هاش می گذاشتم روی ۱۲ و شوع به درس می کردم و هر کاری غیر از این می کردم ساعت نگه می داشتم اوایل قبل از این ترفند فکر می کردم دارم روزی ۸ ساعت درس می خونم ولی بعدش فهمیدم نه بابا فقط ۳ ساعت درس می خونم بقیه اش یا تلفن بود یا چیزی می خوردم اون موقع نمی دونستم این یعنی زمان خاکستری