Menu
نویسنده مطلب : امیرعلی ضیائی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سیستمی که می خواهم از آن برای این درس استفاده کنم محل کار خودم است که آن را سیستم X می نامم.

عضو کلیدی رئیس سازمان X است که مجموعه حول او شکل گرفته و در صورت نبود وی سیستم از هم می پاشد.

نقطه اهرمی مسئول هماهنگی اعضا با هم است که در صورت کوچکترین تغییر در نحوه کار وی و ارتباط او با دیگران بیشترین اثرگذاری در خروجی کار اعضا به وجود می آید.

اعضاء مرزی هم بخش آموزش و بخش تبلیغات هستند که به صورت مستقیم با خارج مجموعه و مراجعین در ارتباط هستند.