Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


مسئله: یادگیری در مدارس

رویکرد تجزیه یا آنالیز(رویکرد امروز آموزش و پرورش): ما برای تمامی زمینه های علمی یا عملی لازم برای یک دانش آموز کتاب هایی را تالیف می کنیم برای هر کدام یک دبیر خاص قرار می دهیم و هر درس را جدا از دیگری می سنجیم.

رویکرد ترکیب یا سنتر: با توجه به ارتباط میان رشته ها و زمینه های علمی و عملی با همدیگر، ما برای هر زمینه ابتدا به صورت متمرکز کلاس هایی را برگزار می کنیم و سپس کارگاه ها و کلاس هایی را برای تفهیم ارتباط بین زمینه ها برگزار کرده و با جشنواره ها و مسابقات و … از دانش آموزان می خواهیم که با ترکیب علوم مختلف با خلاقیت خود، آثاری را بسازند تا آموزش به نحو احسن صورت بگیرد.