Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف (1)


ما شک و تردیدهای زیادی داریم و در بسیاری از موارد نمیدانیم از کجا باید شروع کنیم

حالا شک دیگری هم به ما اضافه میشه که آیا به اندازه کافی سیستمی نگاه میکنیم یا خیلی کاهش گرا شده ایم!

به نظرم اگر استقلال زیرمجموعه ها بیش از وابستگی آنهاست نگرش تحلیلی پاسخگو است.

مثلا برای افزایش راندمان پرسنل:

تا آنجا که جنبه فردی مهم تر است (استقلال اجزا بیشتر است) با تفکر تحلیلی به بررسی زیرمجموعه های موثر می پردازیم: قطعا میز کار بهتر، محیط آرام تر و حقوق بیشتر و چندین پاسخ دیگر وجود خواهد داشت که با تفکر تحلیلی و نگاه کاهش کرا در سطح زیرمجموعه ها به دست می آید.

اما در سطح بعدی باید عواقب حاصل از این راه حل ها که با تفکر تحلیلی به دست آمد با تفکر و نگرش سیستمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

هزینه افزایش حقوق پرسنل یا تغییر محیط، چگونه تامین شود؟ آیا واقعا لازم است و نمی توان یک نقطه اهرمی یافت که با هزینه کمتر اثر بیشتر گذاشت

–> در نتیجه: نباید یک مسئله در سیستمی پیچیده را سیستمی و یکی را تحلیلی دانست؛ بلکه مسائل در هر دو سطح باید آنالیز شوند و ادغام نتایج کامل ترین حالت خواهد بود