Menu
نویسنده مطلب : رضا علی یاری

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


من نمی دانم این مطلب تا چه اندازه واقعیت دارد! اینکه؛ گرگ ها وقتی که می خوابند چون اعتماد به یکدیگر وجود ندارد با یک چشم باز می خوابند!

به نظر من این داستان و یا واقعیت را میتوان به جامعه خود و افراد آن تعمیم داد! یعنی ما هم به همنوع خود اعتماد نداریم، یا داریم به هم دروغ میگویم یا خیانت میکنیم یا مورد خیانت واقع می شویم. و با یکدیگر با نگاه شک و تردید برخورد می کنیم.