Menu
نویسنده مطلب : مهسا مصاحبی فرد

مطلب مورد بحث:

حمایت اجتماعی | تعریف دوستی چیست | چه کسانی واقعاً دوست شما هستند؟


من در زمینه دوست یابی و ارتباطات طی سالهای اخیر رشد داشته ام اما هنوز هم احساس میکنم باید ارتباط موثرتری داشته باشم. البته مدیریت ارتباطات نیازمند وقت و توجه و مهارت است. بدین معنی که به دوستان باید بخشی از زمان خود را اختصاص دهید و در صورت نیاز حمایت کنید. من خودم کاملا از ارتباط و نگه داشتن آن راضی نیستم و فکر میکنم هنوز جای کار کردن روی آن هست.