Menu
نویسنده مطلب : سامان

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


زندگی مانند رانندگی است.

اگر مقصد مشخص نباشد به بیراهه خواهید رفت.

اگر در طول مسیر تمرکز نداشته باشید ممکن است از مسیر منحرف شوید.

به همان میزان که مراقب نحوه رانندگی خود هستید باید مراقب نحوه رانندگی دیگران نیز باشید تا از رخ دادن حوادث ناگوار جلوگیری کنید.