Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن در فرهنگ های مختلف


۱٫ معتقدم که در زمینه فرهنگها و اینکه به طور عام فرهنگ کشورها حسب مورد در کجای طیف مورد نظر ادوارد هال قرار می گیرند بایستی بیشتر بخوانیم و بدانیم. بنابراین لطفا اگر ممکن هست منابع بیشتری در این زمینه و بویژه مطالعات علمی معتبر را معرفی بفرمایید.

۲٫ به نظر می رسد تاثیر فرهنگ به تعبیر ادوارد هال را در سطحی پایین تر در میان خانواده ها هم می توان تعمیم داد. در برخی خانواده ها ( مثلا در یک مراسم خواستگاری) اهمیت زمینه بسیار بیشتر از متن قلمداد می شود. من با خواندن این درس در یک هفته گذشته از این حیث که خانواده های فامیل آیا همگی از حیث توجه به متن و زمینه در یک رنج قرار می گیرند قدر تامل کردم و به این نتیجه رسیدم که در طیف مذکور جایگاههای متفاوتی دارند.