Menu
نویسنده مطلب : علیرضا نجف پور

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


انتظار می رود آموزش هایی که هر چند وقت یکبار بصورت عادت انجام شوند یا حداقل درباره آن ها فکر می شود کاربردی شوند

برای کاربردی کردن بعضی آموزش ها باید مرتبه اول رو با همراهی مربی انجام داد

بهترین تجربه برای کاربردی کردن آموزش های کلاس معلم، ساخت گروه از بچه ها و آموزش و تمرین است