Menu
نویسنده مطلب : اصف نجیبیان

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


منبع مطالعاتی ای همچون این سایت ندیده بودم، کارهای اقای شعبانعلی من را شگفت زده کرده.

نظم، سادگی و شیوایی، توجه به مخاطب در نگاه خرد و کلان و همه مزایای خوب دیگه ای که این سایت داره.

این مطلب هم واسم جالب بود و چون به شیوه و عادت همیشگی مطالعه ش کردم، هنوز زنجیر تداعی مناسبی برام شکل نگرفته!

میخواستم بدونم که در اموزشهای تندخوانی، توصیه به عدم بازگشت به مطالب قبلی است (البته در حین مطالعه کتاب) اما در اینجا به نظرم چیزی غیر از این نوشته شده.