Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

خوش بینی از جمله ویژگیهای افراد کاریزماتیک است


افراد کاریزماتیک خودشان را بزرگتر از مشکلات میدانند

 

نقل است که در بهبوهه جنگ جهانی دوم خبرنگاری در مورد وضعیت بحرانی و مشکلات موجود  از چرچیل سوال میکند.

چرچیل در پاسخ میگوید : این مشکلات برای تو بزرگ است , نه من.

 

من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد. وینستون چرچیل