Menu
نویسنده مطلب : سید کمال آزادمنش

مطلب مورد بحث:

در مدیریت بحران، ظرفیت آزاد با ظرفیت مازاد تفاوت دارد


با سلام / بر اساس درک من از موارد فوق تعریف ظرفیت مازاد آن است که ظرفیتی برای کاری یا تولیدی در منابع مختلف ایجاد شده وبر خلاف اراده آگاهانه ما بدون استفاده مانده و بایستی استفاده شود ولی ظرفیت آزاد ظرفیتی است که اگاهانه ایجاد شده تا در صورت اضطرار استفاده شود.