Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

تهدیدهای تلاش برای پرورش دیگران


من به صورت ترکیبی به چند افت مورد اشاره در متن دچار شده ام و ان هم اینکه کاری را به خودی خود ارزشمند، حیاتی و والا بدانم و بدون توجه به اینکه افراد اطرافم استعداد مورد نیاز برای ان کار را دارند یا نه برایشان وقت بگذارم و تلاش کنم که در ان ها ایجاد کنم و در نتیجه در صورت عدم موفقیت خودم را سرزنش کنم.