- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


سلام

تصویر سوم

اصرار بر نادیده گرفتن واقعیت و غالب کردن فرضیات غلط خود به هر شکل ممکن حتی اگر شده به قیمت به بردگی و بیگاری کشیدن دیگران

تصویر دوم

در جهالت که باشی برای خود قفس می سازی و نمی فهمی که آزادی را از دست خواهی داد

تصویر اول

کسانی که متکی به قیل و قالند