Menu
نویسنده مطلب : فرشته پریشان

مطلب مورد بحث:

تقسیم کار در تیم | مدل رنگی مردیت بلبین


شاید بتوان گفت در ابتدای تشکیل سازمان یا ورود افراد به ان ، اغلب کارها ابی باشند اما در طی زمان و اعتماد مدیران و رهبران به اعضا(و از طرف دیگر توانمندی و مهارت اعضا ) ، رنگ های زرد و سبز و نارنجی اضافه میشوند و به سرعت تعداد کارهای رنگ ابی کمتر میشود چرا که خلاقیت و تصمیم گیری در سازمان های موفق نقش عمده ای دارد بنابراین رنگ زرد و نارنجی بیشتر دیده میشود .شاید اگر ایجاد انگیزه در کارکنان یکی از برنامه های اصلی سازمان محسوب شود (احتمالا بتوان ایجاد انگیزه در کارکنان را با مداد نارنجی رنگ زد) در نگاهی ، کارکنان سازمان را خانواده ی خود بدانند و در طی زمان رنگ سفید بیش از پیش قابل مشاهده باشد هر چند که برای رشد سازمان و تیم ، انجام مواردی مانند غربال روند انجام کارها و نیاز سنجی اینده ،بتواند رنگ های صورتی و خاکستری را از بین برده یا با ته مایه ی سفیدتری نمایش دهد .