Menu
نویسنده مطلب : زهرا

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


موارد را که من نیاز به بهبود دارم:

نوشته‌ها یا حرف‌های خودم را می‌شنوم یا می‌بینم، احساس می‌کنم می‌شد آنها را بهتر بگویم یا بنویسم.
فکر می‌کنم در صحبت کردن با خودم، قوی نیستم.
نمی‌توانم احساسات مثبت خود را در چهره و زبان بدن پنهان کنم.
پیامم را به صورت شفاهی به خوبی منتقل می‌کنم، اما وقتی می‌خواهم بنویسم برایم سخت است.
مهارت سخنرانی من خوب نیست. همان حرف هایی را که می‌گویم یا می‌نویسم، وقتی در جمع می‌خواهم بیان کنم، استاندارد مورد نظر من را تامین نمی‌کند.
هنگام که بحث از موضوع منطقی به مجادلات احساسی میرسد، چندان در مدیریت گفتگو توانمند نیستم.