Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

پارادوکس ایکاروس - همان چیزی که موفق‌مان کرده می‌تواند باعث شکست‌مان شود


فردی را در نظر بگیرید که در یک تیم کوچک نقش سرپرستی را بر عهده دارد. این فرد با استراتژی ایجاد ارتباط مناسب با افراد، تلاش در ارتقا همه افراد و همچنین مدیریت تیم به صورت دسته جمعی و با نظر همه افراد میکند. این رویکرد در کوتاه مدت پاسخگوست اما پس از گذشت مدتی همه اعضا تیم خود را مستحق مدیریت میدانند و دیگر خبری از کار تیمی نیست و مشکلات درونی بسیار زیاد میشود.

نهایت این تیم سهم خواهی همه اعضا و از هم پاشیدن روح تیم خواهد بود