Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

نوازش پلاستیکی، خساست در نوازش و اقتصاد نوازش


نوازش پلاستیکی:
افراد حسودی رو دیدم که وقتی می بینند شخصی مورد توجه دیگران واقع شده، برای اینکه خودشون مرکز توجه باشند و توجه اونها رو به خودشون معطوف کنند، سعی می کنند با ابراز علاقه های مصنوعی و دلتنگی های اغراق آمیز و توجه افراطی به اونها،به مقصودشون که دیده نشدن اون فرد باشه، برسن.
خودم به عینه هم مورد حسد چنین شخصی قرار گرفتم و در زمانی دیگر مورد نوازش پلاستیکی اون، که این رفتار بسیار برام آزار دهنده بوده.