Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

مزایا و معایب کار کردن برای شرکتهای بزرگ


شرکت های بزرگ به علت جثه بزرگشان بسیار کند هستند.

این شرکت ها در یک مسیر مشخصی حرکت می کنند و به سختی می توانند مسیر حرکتشان را تغییر بدهند. لذا معمولا استراتژی ها، فرایندها و نحوه انجام کارها در یک شرکت بزرگ تغییرات بسیار کمی دارند.

همانطور که ما قادر به ایجاد کوچکترین تغییر در مسیر قطار نیستیم، به زحمت می توانیم در آینده یک شرکت بزرگ تاثیر معناداری داشته باشیم.

سیاسی بازی، تعارض و اختلافات بین بخش های شرکت، در یک شرکت بزرگ شدیدتر است. چون در این شرکت ها، مرزهای بین بخش های شرکت و بین متخصصین مختلف، پررنگ تر هستند.

در شرکت های بزرگ کارها تخصصی هستند و می توانیم به یک متخصص در حوزه خودمان تبدیل شویم.

شرکت های بزرگ (حداقل در میان مدت) پایدارتر هستند و امنیت شغلی بیشتری برای کارکنان فراهم می کنند.

شرکت های بزرگ منابع بیشتری در اختیار دارند تا صرف پروژه های جدید، آموزش، بهبود محیط کار و برنامه های متنوع برای کارکنان کنند.