Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

خودمحوری چیست و چرا می‌تواند مانع تفکر نقادانه باشد؟


اگر بخواهم از رفتارهای خودمحورانه او برایتان مثال بزنم باید بگویم که : در برخورد با کارمندهایش کمال انصاف را رعایت نمی کند ولی اگر رئیسش در رابطه با او بی انصافی کند سریع برآشفته می شود و وقتی می گویم خودت هم با کارمندانت اینجوری رفتار می کنی قبول نمی کند.

او این احساسات را بیش از سایر حس ها بروز می دهد: حق به جانب بودن – عقل کل بودن- بیشتر از همه دان بود

من از برخوردها و رفتارهایش این نتیجه گیری را می کنم که انگیزه و انگیزاننده اصلی او:

پیشرفت و طی کردن مراحل سازمانی حتی به قیمت ضرر رساندن به سازمان و اعتبار بقیه

او با سخنوری و به اصطلاح عامیانه زبان بازی منافع خود را پیش برده و دیگران را وادار به برآورده کردن خواسته های خود می کند.