Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


ای کاش برای انتقال تجربه هایمان و یاددادن راه هایی که ممکن است دیگران از آن بهره مند شوند؛ مضایقه نکنیم چرا که:

گرانبهاترین نوع یادگیری استفاده از تجارب است که برای آن زمان، عمر، ثروت و … هزینه شده است.

دسترسی به این تجارب در اختیار همگان قرار ندارد لذا افراد مختلف می توانند با انتشار این گوهر در زمینه های تخصص خود در فضاهای حقیقی و مجازی دیگران را متنعم کنند.