Menu
نویسنده مطلب : رضارحیمی

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


نمیدانم چرا ذهنم کشیده شد به طرف جر و بحثی که چندین سال پیش با اطرافیان داشتم

آن زمانها رعایت حجاب در جامعه عرف بود و من هر موقع از آنها میپرسیدم که چرا حجاب خود را رعایت نمیکنید

میگفتند: ظاهر مهم نیست دل آدم باید پاک باشد

احساس میکنم این تعارض درونی را با عوض کردن تعریف حجاب در خود حل کرده بودند