Menu
نویسنده مطلب : وحید رضا امدادی

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


حوزه مورد نظر من : مدیریت پروژه در حوزه فناوری اطلاعات

میکرو اکشنی که میتوانم امروز به آن به عنوان یک گام رو به جلو فکر کنم این است که با مفهوم مدیریت به عنوان یک علم پایه آشنا بشوم  و تناقص های داخلی این مفهوم را در حوزه فناوری اطلاعات بررسی کنم.