Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


سلام دوستان عزیزم

در چنین مواقعی تمام وقایع رو از ذهنم به روی کاغذ می آورم. بسیار می نویسم و همۀ  آن چیزی که ذهنم رو به خودش مشغول کرده و باعث اضطرابم شده را به روی کاغذ می آورم. به کنکاش چیزی که باعث اضطرابم شده می پردازم و جوانب آن را با نوشتن از ذهنم به روی کاغذ می آورم. در آخر همۀ نوشته هایم را پاره می کنم و دور می ریزم.

مراقبه می کنم و زمانی را با نفس های عمیق می گذرانم.

گاهی گریه هایی از ته دل  با استفاده از حوله ای که مخصوص این کار است که صدای گریه ام باعث آزار دیگران نشود نیز تسکین اضطرابم است.

پیاده روی طولانی مخصوصا در هوای سرد اضطرابم را کمتر می کند.

رفتن در دل شهر و بودن در هیاهو و مسائل مردم ، کوچکی و بی اهمیتی مسائلی که باعث اضطرابم شده را به من گوشزد می کند.

نماز و دعا و خواستن هایی از ته دل برای دریافت آگاهی از سرمنشا وجودیم نیز باعث به دست آوردن آرامش دلنشینی است.