Menu
نویسنده مطلب : سینا آقااحمدی

مطلب مورد بحث:

مدیریت رسانه: لری داونز و نوآوری در روزنامه ها


تاجایی که من گشتم و متوجه شدم، روزنامه های محدودی در سطح کشور هستن که به طور جدی در فضای دیجیتال فعالیت دارن. با این وصف من  مطالعه مورردی ام رو به روزنامه آسیا اختصاص دادم. این روزنامه تیم تحریریه بسیار قوی دارد و در حوزه اقتصاد فعالیت می کند و به نظر می رسد استاندارد های آقای لری داونز رو سرلوحه کار خودش قرار داده. و به نظر می رسه در صنعت خودش در این بخش از پیشتازان ست.

لینک روزنامه آسیا.